NABÓR DO GZOWSKIEGO 2017/2018

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im K. Gzowskiego
w Opolu w roku szkolnym 2017/2018 prowadzi nabór
w następujących zawodach:


Publiczne Technikum nr 1:
 • technik budownictwa
  • klasa z dodatkowymi zajęciami sportowymi i ratownictwa medycznego;
  • klasa z innowacją architektoniczną i elementami architektury wnętrz;

 • technik architektury krajobrazu
  • klasa z innowacją florystyczną

 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • technik geodeta


 • technik weterynarii


 • technik informatyk


Branżowa Szkoła I stopnia nr 6:
 • betoniarz – zbrojarz


 • monter konstrukcji budowlanych


W roku szkolnym 2017/2018 do klas pierwszych Publicznego Technikum nr 1 będą punktowane następujące przedmioty:
 • język polski,
 • matematyka,
 • max (biologia, chemia, fizyka, geografia),
 • max (historia, informatyka, język obcy, wos),
Max oznacza najwyższą ocenę z 1 przedmiotu w nawiasie – system wybiera sam.
Do powyższych przedmiotów doliczany jest egzamin gimnazjalny.

Do klas Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 nie ma minimalnego progu punktowego.


Na podstawie Zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty dotyczącego naboru na rok szkolny 2017/2018 terminarz rekrutacji przedstawia się następująco:

Zarządzenie Opolskiego Kuratora Oświaty dotyczące naboru 2017/2018


Aby złożyć podanie do szkoły będzie trzeba założyć swoje konto na stronie

https://opolskie.edu.com.pl/Kandydat

- zakładanie kont będzie możliwe od 29 maja 2017 r.

Uwaga! – w formularzu zgłoszeniowym (podaniu) wybieramy maksymalnie 3 szkoły. W ramach jednej szkoły można wybrać dowolną ilość klas. Ważne jest, aby wybrane klasy na formularzu zgłoszeniowym były poukładane zgodnie z preferencjami kandydata. Wydrukowany formularz przynosimy do szkoły, której klasa jest na formularzu zgłoszeniowym na 1 pozycji. Do pozostałych 2 szkół nie zanosimy formularza (podania).
Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji zostanie podany do wiadomości po uruchomieniu systemu elektronicznego naboru.
Do wszystkich klas technicznych wymagane minimum punktowe będzie wynosić 90 pkt (razem z egzaminem gimnazjalnym).
Do klas Branżowej Szkoły I stopnia będą przyjmowani kandydaci na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych (podań).


Szczegółowe warunki rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 dla kandydatów do Publicznego Technikum nr 1, Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu


Specyfika rekrutacji wynika z Zarządzenia nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie opolskim

Przyjmowanie podań kandydatów do szkół
  Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych (przez szkołę rozumie się szkołę samodzielną lub typ szkoły wchodzącej w skład zespołu).
 1. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej składa podanie w terminie od 29 maja do 23 czerwca 2017 r.
 2. W terminie od 24 czerwca do 28 czerwca 2017 r. kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej do podania o przyjęcie dołącza:
 • świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 • kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe,


 • TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

  1. Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych: 29 maja23 czerwca 2017 r. do godz.1500.
   1. Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów: 23 czerwca27 czerwca 2017 r. do godz.1500.
   2. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych: 10 lipca 2017 r. do godz. 1200.
   3. Wydanie przez szkołę kandydatowi zakwalifikowanemu skierowania na badanie lekarskie od 10 lipca 2017 do 13 lipca 2017 r. do godz.1500
   4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczenie oryginałów dokumentów o ile nie zostały złożone wcześniej: od 10 lipca 2017 r. do 13 lipca 2017 do godz. 1500.
   5. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół: 14 lipca 2017 r. do godz.1200.
   6. Podanie informacji o wolnych miejscach: do 14 lipca 2017 r.do godz.1500.
   7. Postępowanie uzupełniające: do 28 sierpnia 2017 r.
   8. Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do oddziałów klasy I szkół wszystkich typów: 31 sierpnia 2017 r. do godz. 1300.

   Warunki rekrutacji:
   Przyjmuje się maksymalną liczbę punktów, za wyniki egzaminu w ostatniej klasie gimnazjum, ustaloną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Maksymalna liczba punktów za egzamin może wynieść 100 tj. po 20 pkt. maksymalnie za każdą z części tego egzaminu. 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.
   1. rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych,
   2. do każdej klasy pierwszej przyjmuje się maksymalnie 30 uczniów, z możliwością zwiększenia,
   3. kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 pkt. w tym:

   4. 100 pkt. za wynik egzaminu w ostatniej klasie gimnazjum,
   5. 75 pkt. za oceny z języka polskiego i wybrane zajęcia edukacyjne, które kandydat wskaże na padaniu do szkoły,
   6. 25 pkt. za inne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji, a które opisane są w kryteriach rekrutacji, w pkt. I c,
   7. o przyjęciu do szkoły decydować będzie suma punktów jaką uzyskał kandydat na podstawie kryteriów rekrutacji w ten sposób, że do poszczególnych klas szkoły będą przyjmowani kandydaci z największą liczb punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc w klasie,
   8. przyjmuje się minimalną liczbę punktów do poszczególnych klas Publicznego Technikum nr 1,
    • technik geodeta – 90 pkt.;
    • technik budownictwa – 90 pkt.;
    • technik architektury krajobrazu – 90 pkt.;
    • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 90 pkt.;
    • technik weterynarii – 90 pkt.;
    • technik informatyk – 90 pkt;


    Do Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 (zawody: betoniarz-zbrojarz, monter konstrukcji budowlanych) kandydaci przyjmo-wani będą na podstawie złożonych podań.

   9. w przypadku uzyskania równych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo przyjęcia mają sieroty, kandydaci przebywający w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz umieszczeni w rodzinach zastępczych, kandydaci z problemami zdrowotnymi, którzy mają opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej w sprawie możliwości wyboru kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydatów oraz kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
   10. w przypadku uzyskania równych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym, o ile nie zachodzą przypadki opisane w punkcie,
   11. do szkoły przyjmowani będą wszyscy kandydaci - do klasy, w której są wolne miejsca, wskazanej przez komisję.


  2. Wszelkie wątpliwości dotyczące rekrutacji rozpatruje dyrektor Zespołu Szkół, o ile wskazane jest od-stępstwo lub niezgodność z kryteriami rekrutacji popełnionymi przez Komisję. Odwołanie składa się w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie rozpatruje dyrektor Zespołu Szkół, a jego decyzja o uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołania jest ostateczna w postępowaniu rekrutacyjnym w szkole.


  3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły winien złożyć dokumenty:
   1. podanie, na formularzu wydrukowanym ze strony internetowej tylko do szkoły pierwszego wyboru – termin składania podań od 29 maja do 23 czerwca 2017 r. ; podanie należy złożyć poprzez stronę internetową https://opolskie.edu.com.pl;

    Dodatkowo do podania kandydat powinien donieść:

   2. dwa zdjęcia,
   3. kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie wybrać trzy szkoły ponadgimnazjalne (przez szkołę rozumie się szkołę samodzielną lub typ szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół).


  UWAGA:
  W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail ewa265@wp.pl