Uwaga uczniowie i uczennice!

W dniach od 29 sierpnia do 14 września br. Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych IV” na rok szkolny 2022/2023, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

  • w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczają do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej na terenie województwa opolskiego,
  • w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,90;
  • w roku szkolnym 2021/2022 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych z uzyskali średnią nie niższa niż 4,70;
  • pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2021 na jednego członka rodziny nie przekracza 2 022,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne  2 292,00 zł netto).

Więcej informacji na stronie: https://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych-iv/

Pedagog

Joanna Proszewska