REGULAMIN REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„PODRÓŻ PO DOŚWIADCZENIE – ZAGRANICZNE PRAKTYKI SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY 3”

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS

 REALIZOWANYM PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. K. Gzowskiego w OPOLU

Informacja:

W ramach projektu „PODRÓŻ PO DOŚWIADCZENIE – ZAGRANICZNE PRAKTYKI SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY 3”  zostaną zorganizowane dwa grupowe wyjazdy na praktyki zawodowe. Będą one trwały 20 dni roboczych – 4 tygodnie.

Łącznie przewidziano 36 miejsc dla uczniów. 18 osób plus 2 nauczycieli jako grupa pojedzie do Włoch oraz 18 osób oraz 2 nauczycieli jako grupa pojedzie do Portugalii. Każdy z uczestników będzie miał zapewnione koszty grupowego przejazdu do kraju odbywania praktyk, zakwaterowania, program kulturowy, wyżywienie  ( lub kieszonkowe na wyżywienie), opiekę nauczycieli, miejsce stażowe w firmie związanej z profilem kształcenia.

 1. Pierwszy wyjazd odbędzie się do Włoch marzec/kwiecień 2019 r. i weźmie w nim udział

18 uczniów oraz 2 opiekunów.

 1. Drugi wyjazd odbędzie się do Portugalii marzec/kwiecień 2018 r. i weźmie w nim udział 18 uczniów oraz 2 opiekunów.
 2. W ramach powyższych wyjazdów dla uczniów przewidziano miejsca dla następujących  zawodów: technik budownictwa (18 uczniów), technik urządzeń i systemów energii odnawialnej (6 uczniów),technik architektury krajobrazu (6 uczniów) oraz technik informatyk (6 uczniów) – podział zawodów na poszczególne kraje będzie odbywał się równomiernie – o ostatecznej formie grupy wyjazdowych decyduje Kierownik Szkolenia Praktycznego.

Regulamin rekrutacji

 1. Rekrutacja ma charakter dobrowolny.
 2. Rekrutacja jest skierowana dla uczniów III klas z następującymi zawodach: technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik architektury krajobrazu i technik informatyk
 3. W okresie listopad – grudzień odbywa się rekrutacja dla obu wyjazdów.
 4. Uczeń/Uczennica chcący/a wziąć udział w rekrutacji musi do dnia 17.12.2018 r. (do godziny 12:00) przekazać swoje CV w języku angielskim (stworzone według formularza dostępnego na stronie europass.org.pl) bezpośrednio Pani Joannie Iwańskiej lub wysłać w formie elektronicznej na adres joanna.iwanska@gzowski.opole.pl

I etap rekrutacji.

 1. Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsc, wybór uczestników zostanie dokonany w oparciu o punktację stworzoną na podstawie oceny zachowania, oceny z języka angielskiego oraz średniej ocen z przedmiotów zawodowych oraz dalej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Zasady rekrutacji:
 • ocena co najmniej dostateczną z języka angielskiego na koniec roku szkolnego 2017/2018 oraz ocena poprawna z zachowania na koniec  roku szkolnego 2017/2018
 • za ocenę z języka angielskiego:
  • celujący – 3 pkt.
  • bardzo dobry – 3 pkt.,
  • dobry – 2 pkt.,
  • dostateczny – 1 pkt.
 • za ocenę zachowania:
  • ocena wzorowa lub bardzo dobra – 3 pkt.,
  • ocena dobra – 2 pkt.,
  • ocena poprawna – 1 pkt.
 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych na koniec roku szkolnego 2017/2018:
 • za średnią ocen z przedmiotów zawodowych:
  • większą lub równą 5 – 4 pkt.,
  • większą lub równą 4 – 3 pkt.,
  • większą lub równą 3 – 2 pkt.
  • większą lub równą 3 – 1 pkt.
 1. Na podstawie powyższych kryteriów zostanie stworzona lista rankingowa. Pierwsze 76 osoby (dwukrotność miejsc) zostanie zaproszonych do drugiego etapu rekrutacji.

II etap rekrutacji

 1. Wyniki z pierwszego etapu zostaną wywieszone w szkole na tablicy informacyjnej projektu wraz z informacją o planowanych datach i godzinach rozmów kwalifikacyjnych.
 2. II etap rekrutacji zostanie zorganizowany niezwłocznie po zakończeniu pierwszego etapu. Uczestnicy z najwyższa liczbą punktów zostaną zaproszeni na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne prowadzone przez Komisję Rekrutacyjną.
 3. W skład komisji rekrutacyjnej wejdą: Kierownik Projektu – Przewodniczący Komisji, Nauczyciel Wychowawca lub Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych – Członek Komisji, Wolontariusz zagraniczny (nie komunikujący się w j. polskim) – Członek Komisji,
 4. Każda rozmowa kwalifikacyjna będzie podzielona na dwie części – część, która odbędzie się w języku polskim ( dotycząca spraw motywacji oraz zainteresowań zawodowych ucznia/uczennicy) oraz część badającą poziom komunikacji w języku angielskim.
 5. Samorząd szkolny ma prawo do udziału przedstawiciela w roli obserwatora prac Komisji.
 6. Kandydat/Kandydatka może zdobyć maksymalnie 10 pkt rekrutacyjnych z ocen ze świadectwa oraz  6 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej ( podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja może przyznawać ułamkowe części punktu takie jak ¼, ½, ¾ pkt)
 7. Po zakończeniu prac Komisji zostaną wywieszone wyniki osób zakwalifikowanych do udziału w praktykach z najwyższą łączną sumą punktów rekrutacyjnych.
 8. W projekcie zostanie stworzona lista rezerwowa na wypadek, gdyby któryś z pierwotnie wybranych uczestników z przyczyn losowych nie mógł wziąć udziału w projekcie.
 9. Rodzice będą musieli wyrazić zgodę na wyjazd swojego dziecka. Dla wszystkich zainteresowanych uczniów i rodziców odbędzie się spotkanie, w czasie którego koordynator projektu przedstawi uczniom i rodzicom założenia projektu oraz udzieli odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.
 10. Od niniejszego regulaminu oraz od wyników Komisji można odwołać się do Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego – decyzja Pana Dyrektor ma charakter ostateczny.