Wspieramy najlepszych III

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 28 września do 9 października br. ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych III na rok szkolny 2020/2021, realizowanego w ramach poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

  • w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczają do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej/zawodowej;
  • w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,90;
  • w roku szkolnym 2019/2020 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych z uzyskali średnią nie niższa niż 4,70;
  • pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2019 na jednego członka rodziny nie przekracza 1 685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1 910,00 zł netto).

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce: REGION

https://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych-iii/